Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Beautysalon Lashes&More

Bij het aangaan van een afspraak op welke manier dan ook (telefonisch, per mail of persoonlijk) gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.


1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes&More en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lashes&More persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt zal Lashes&More het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lashes&More de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lashes&More de afspraak annuleren en toch het gehele honorarium in rekening brengen. 

3. Betaling Lashes&More vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Wij geven geen geld terug.

4. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Lashes&More tijdens de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Lashes&More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De cliënt dient ten alle tijden de juiste persoonsgegevens te vermelden aan Lashes&More, e-mail, telefoonnummer en woonadres. Mocht deze tussentijds wijzigen bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Lashes&More zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt tenzij genoodzaakt zoals bij uitblijven van betalingen, dan zullen de gegevens doorgegeven worden aan de behandelende deurwaarden.

5. Aansprakelijkheid Lashes&More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Lashes&More niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

6. Beschadiging en diefstal Lashes&More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lashes&More meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lashes&More. Mocht de klacht zichtbaar zijn dan indien mogelijk een foto bijvoegen. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lashes&More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

8. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lashes&More het recht de cliënt toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

9. Cadeaubonnen Cadeaubonnen van Lashes&More zijn maximaal 1 jaar geldig na datum van afgifte en niet in te wisselen voor contant geld.

10. Vestiging en reiskosten Lashes&More is niet aansprakelijk voor de vestiging van de salon en de afstand tot de woonplaats van de cliënt, Lashes&More zal geen reiskosten en dergelijke vergoeden.